Razlyth v2

Derived from
Razlyth
Inspiration for
Razlyth v3