Razlyth v3

Derived from
Razlyth v2
Inspiration for
Sloth runner